Obchodní podmínky IDEUM & ART

logo-eshop

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IDEUM & ART z. s. se sídlem Čápkova 11/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 06661807 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě  kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou  osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové  adrese www.oslavaproudu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní  webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží  od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci  své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná  ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém  jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat  do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět  objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu  umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového  rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně  a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich  změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání  zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující  je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho  uživatelského účtu. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský  účet déle než 15 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní  smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména  s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.  nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého  zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno  obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech  souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve  webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením  a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci  území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního  košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení  objednávaného zboží a 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako  „objednávka“). 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit  údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto  obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty  kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa  kupujícího“). 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše  kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení  objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu  elektronické pošty kupujícího.  

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady  na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující  uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese STUDIOJINAK, Stromořadní, 690 02 Břeclav; 
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále  kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno  ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží  předem. 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí  zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžitě. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek  kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet  prodávajícího. 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému  potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží  kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy  kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej  v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je  povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak  nejpozději do 48 hodin. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné  odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího  nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož  i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů  jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo  počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od  kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,  přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání  několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení  od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž  tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat  mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ideumart@gmail.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva  od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od  doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní  smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom  případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající  peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní  smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží  kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím  kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen  vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,  že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti  nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy  odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající  kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený  kupujícím. 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím  a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy  kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen  spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese  kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené  s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení  obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce  převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva  kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

6.6. Vzhledem k povaze dodávaného zboží (velkoformátové tisky) předpokládáme dobu doručení, resp. možnost osobního odběru na vybraných míst do 14 dní od potvrzení objednávky.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně  závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161  až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění  pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

  • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na  povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží  tohoto druhu obvykle používá, 
  • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese STUDIOJINAK, Stromořadní, 690 02 Břeclav.

7.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného  odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu  prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

7.5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat  i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale  pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,  zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné  odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v  případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po  opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy  odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou  slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat  nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající  nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné  obtíže. 

7.6. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně  vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho  měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

7.7. Při reklamaci (právu z vadného plnění) do 12 měsíců je provozovatel e-shopu povinen dokázat, že vadu zapříčil zákazník a při reklamaci nad 12 měsíců má povinnost zákazník dokázat, že vada byla na straně provozovatele e-shopu.

7.8. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba poskytovaná provozovatelem e-shopu na dodávané zboží je 24 měsíců.

7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ideumart@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na  elektronickou adresu kupujícího. 

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a  kupujícím z kupní smlouvy. 

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha  2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení  spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí  ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní  inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2  občanského zákoníku. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského  parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním  osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající  prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých  službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách  informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení  prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační  povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním  osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající  prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové  stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo  k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty  kdykoliv odvolat. 

11. DORUČOVÁNÍ 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany  sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,  který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od  nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila  dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne  17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým  stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není  dotčena platnost ostatních ustanovení. 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické  podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: STUDIOJINAK, Stromořadní, 690 02 Břeclav; 

V Brně dne 1. 7. 2021